Viser 1–12 av 117 resultater

Plassholder

(SMITH, HENRIK) En Bog om Pestilentzis Aarsage forvaring oc Lægedom der imod / tilsammen dragen aff Lærdemænds Bøger / Aff Henrik Smidt udi Malmø / oc først udgaaet ved Prenten. Anno M. D. XXXV. Nu offverseet / forøget oc forbedret. Anno M. D. LVII. Prentet i Kiøbenhaffn / Aar 1650. + En liden Bog om Menniskens Vand / oc anden naturlig Affgang / hvorledis de skulle besees / oc der om dømis / skreffven oc tilsammen dragen aff Doctore Laurentio Frisco. Fordansket aff Henrik Smid udi Malmø / Anno M. D. LVII. Prentet i Kiøbenhaffn / Aar 1650.

2500 kr

Siste s. i bd. II mangler. Gjennomgående liten skjold i nedre marg/hjørne. Bruksspor i snittet. Tittel skrevet på forsatsbl. Henrik Smith (Smid), født i slutten av det 15. aarh. i Malmø – 1563, dansk lege og humanist. Alle hans skrifter er av fremragende kulturhistorisk betydning og gir et glimrende bilde av tidens medisinalforhold. Bibl. Dan. I,(798-799)

CAP219239 HENRICK SMIDT Kiøbenhavn.   1650  8vo.  (12) + 73 + (1) + (8) + 37 + (1) s.  Nyere enkelt skinnryggbd. uten ryggtittel, marmorerte dekler.  Gjennomgående litt "fliset" i øvre snitt, noe som har ført til at enkelte bokstaver i øvre, høyre hjørne har falt ut. Hakk i margen s. 43/44 med teksttap av trykk i margen. Enkelte s. med rifter. Bokstavtap på siste s. i bok II. 
Plassholder

(SMITH, HENRIK) En liden Bog om Menniskens Vand/oc anden naturlig Affgang/Huorledis de skulle beseez/oc der om dømis/screffuen oc tilsammen dragen aff Doctore Laurentio Friscio. Fordansket Aff Henrick Amid udi Malmø/Anno M. D. LVII.

2500 kr

Boken går inn som femte selvstendige del i Henrick Smids Lægebog som ble utgitt i 1577. Henrik Smith (Smid), født i slutten av det 15. aarh. i Malmø – 1563, dansk lege og humanist. Alle hans skrifter er av fremragende kulturhistorisk betydning og gir et glimrende bilde av tidens medisinalforhold. ‘…Udi Menniskens Piss skulle fire ting vdi det første actis/Det første er farffuen/Det andet Substantien, Det tredie huad der vdi findis. Det fierde vdi huor mange dele det delis..’. Bibl. Dan. I, 799. Thesaurus Lib. (269).

CAP219841 HENRICK SMID Kiøbenhaffn.   1577  8vo  (12), 28 (pag. som 14 bl.) s.  Nytt fint kartonert bd. med tittelfelt i skinn på fordekkelen.  Gjennomgående skjold i nedre del av materien. Ex libris på forsats.